Free Porn

Mitä tarkoittaa sijoitetun pääoman tuotto (ROI)?

Sijoitetun pääoman tuotto eli ROI on mittari, jonka avulla arvioidaan sijoituksen tuottavuutta tai kannattavuutta suhteessa sen aiheuttamiin kustannuksiin. ROI on lyhenne sanoista ”Return on Invest”. ROI on tärkeä mittari, kun pohditaan tulevia investointeja ja sijoituksia ja halutaan arvioida todennäköisyyttä saada niistä tuottoa. ROI-mittarin avulla voidaan mitata niin nykyistä tuottoa kuin mahdollista tulevaa tuottoa.

Milloin ROI-mittaria kannattaa käyttää?

ROI-mittaria käytetään laajasti eri aloilla, kun tehdään tärkeitä päätöksiä. Mittari on olennaisen tärkeä yritysmaailmassa, sillä sen avulla yritykset voivat tehdä päätöksiä investointiensa suhteen.

Tilanteita, missä ROI-mittaria voidaan käyttää, ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Markkinointikampanjat. ROI-mittarin avulla voidaan tehdä arvio siitä, kuinka paljon rahaa markkinointikampanja tuottaa suhteessa sen kustannuksiin.
 • Kiinteistösijoitukset. Kiinteistöjen omistaja voi käyttää ROI-mittaria arvioidessaan, kuinka paljon rahaa kiinteistösijoitus tuottaa suhteessa sen ostohintaan tai vuokratuottoon.
 • Osakesijoitukset. Sijoittajat voivat mittarin avulla arvioida, kuinka paljon rahaa heidän osakesijoituksensa tuottavat suhteessa ostohintaan.

Mittaria voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan arvioida yksittäisten projektien tai tuotteiden tuottavuutta tai kun halutaan yleisellä tasolla seurata yrityksen taloudellista suorituskykyä.

Myös yksityinen sijoittaja voi hyödyntää ROI-mittaria arvioidessaan sijoitustensa kannattavuutta tai pohtiessaan uusia sijoituskohteita. Aloitteleva sijoittaja voi käyttää ROI-mittaria yhtenä työkaluna sijoittamisen perusteisiin tutustuessaan ja omia riskejä arvioidessaan. Sijoittamisesta löytyy paljon tietoa erilaisista lähteistä – löydät paljon hyödyllistä tietoa esimerkiksi sijoita.net -sivustolta. Koska sijoittamiseen liittyy aina myös riskejä, on tärkeää ottaa asioista selvää mahdollisimman paljon etukäteen.

Miten ROI (sijoitetun pääoman tuotto) lasketaan?

ROI on suhde, joka vertaa sijoitetun pääoman tuottamaa voittoa tai tappiota sijoituksen aiheuttamiin kustannuksiin. Vaikka sijoitetun pääoman tuotto on suhde, mittarin tulos ilmoitetaan ​​tyypillisesti prosentteina eikä suhdelukuna.

ROI lasketaan siten, että sijoituksen lopullisesta arvosta vähennetään ensin sen alkukustannukset. Sen jälkeen tämä luku jaetaan sijoituksen hinnalla ja lopuksi se kerrotaan 100:lla. Vastaukseksi saadaan tulos prosentteina ja tämä luku kertoo, kuinka paljon rahaa sijoitus on prosentteina tuottanut suhteessa siihen käytettyyn pääomaan.

Näin käytät ROI-mittaria

 1. Määrittele investointisi. Sijoitatko yrityksenä vai yksityishenkilönä? Mieti, mihin haluat investoida ja mitkä ovat tavoitteesi.
 2. Laske investoinnin kustannukset. Kun olet päättänyt sijoituskohteesi, laske kustannukset. Tämä sisältää kaikki mahdolliset kustannukset, kuten ostamisesta aiheutuvat kulut sekä esimerkiksi yrityksen mahdolliset henkilöstökulut.
 3. Määrittele investoinnin tuotot. Tuottoon voivat sisältyä esimerkiksi vuokratuotto, osakkeiden tuotto, uusien asiakkaiden hankkiminen, lisääntynyt myynti tai tuotannon tehokkuuden parantuminen.
 4. Laske ROI. Kun olet määrittänyt investoinnin kustannukset ja tuotot, voit laskea ROI:n.
 5. Tulkitse. Tulkitse tulokset ja tee päätökset jatkosta.

Miten mittarin tulosta tulkitaan?

Tuloksen tulkinta riippuu siitä, minkälainen sijoitus on kyseessä. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että mitä korkeampi ROI-luku, sitä kannattavampi sijoitus.

Jos luku on positiivinen, sijoitus on silloin tuottanut enemmän rahaa kuin siihen on käytetty, ja kyseessä on näin ollen kannattava sijoitus. Jos luku on puolestaan negatiivinen, sijoitus on tuottanut vähemmän rahaa kuin siihen on käytetty. Tällöin kyseessä on tappiollinen sijoitus.

Mikä on hyvä ROI-luku?

Se, mikä voidaan määritellä hyväksi ROI-luvuksi, riippuu paljolti investoinnin tai projektin laadusta. Eri toimialoilla ja yrityksillä on erilaiset kannattavuusvaatimukset ja -odotukset, mikä vaikuttaa tuloksen määrittelemiseen. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että korkeampi ROI-luku osoittaa investoinnin tai projektin olevan kannattava suhteessa sen kustannuksiin. Hyvä ROI-luku voi siis vaihdella eri toimialojen ja yritysten välillä, mutta yleisesti hyvänä pidetään ROI-lukua, joka on yli 15-20 %.

Mitä luvun tulkinnassa pitää huomioida?

Luvun tulkinta tulee aina tehdä tapauskohtaisesti. On tärkeää esimerkiksi huomioida, että tuloksen tulkintaan vaikuttavat myös sijoituksen aikaväli sekä mahdolliset riskit. Lyhyellä aikavälillä sijoituksen ROI voi kenties näyttää hyvältä, mutta pitkällä aikavälillä luku voi näyttäytyä huonompana. Sijoittamiseen liittyy myös aina riskejä, kuten markkinoita heiluttelevia poliittisia tilanteita, jotka voivat vaikuttaa sijoituksen lopulliseen tuottoon ja ROI:n tulkintaan.

Yrityksen näkökulmasta ROI-luvun tulkintaan vaikuttaa myös yrityksen oma taloudellinen tilanne ja sen strategiset tavoitteet. Jos strategisena tavoitteena on esimerkiksi kasvattaa liikevaihtoa, voi se, että tehdään vähemmän voittoa suhteessa kustannuksiin, olla kannattavaa ja tavoitteen mukaista.

ROI-mittarin hyvät ja huonot puolet

Mittarin tulos ei ole ainoa tekijä, joka tulisi ottaa huomioon sijoituspäätöksiä suunnitellessa ja arvioidessa. Kannattavuuteen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi sijoituksen riskit, aikajänne ja mahdolliset veroseuraamukset. Kaiken kaikkiaan ROI on hyödyllinen mittari, mutta sen rinnalla on tärkeää käyttää muita mittareita ja ottaa huomioon myös muita tekijöitä, kun arvioidaan sijoituksen tai projektin kannattavuutta.

Tässä muutamia tekijöitä, jotka on hyvä ottaa huomioon ROI-mittaria käyttäessä:

Hyvät puolet

 • Yksinkertaisuus ja helppous. Mittarin käyttäminen on suhteellisen yksinkertainen ja selkeä prosessi, joka voi auttaa sijoittajia ja yrityksiä arvioimaan sijoittamisen riskejä ja kannattavuutta.
 • Vertailukelpoisuus. ROI-luku lasketaan prosentteina, jolloin se on helposti vertailtavissa muihin sijoituksiin ja projekteihin. Mittari voi auttaa valitsemaan parhaiten tuottavat sijoitukset.
 • Ymmärrettävyys. Kun tulos ilmaistaan prosentteina, se on helppo ymmärtää ja selittää myös muille sidosryhmille, kuten sijoittajille tai yrityksen johtoryhmälle.

Huonot puolet

 • Ei huomioi aikatekijää. Perinteinen ROI-mittari ei ota huomioon sitä, kuinka kauan kestää, että sijoitus alkaa tuottaa. Tällöin mittarin tulos voi johtaa harhaan, sillä nopeasti tuottava sijoitus antaa hyvän ROI-luvun, vaikka pitkällä aikavälillä tulos olisi huonompi.
 • Ei huomioi riskejä. Mittari ei huomioi sijoitukseen liittyviä riskejä, kuten markkinariskejä ja taloudellisia riskejä, joilla voi olla oma vaikutuksensa sijoituksen tuottoon ja kannattavuuteen.
 • Ei huomioi muita tekijöitä. ROI keskittyy yksinomaan sijoituksen tuottoon ja kustannuksiin. Se ei huomioi muita tekijöitä, kuten asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön tyytyväisyyttä tai muita mittareita, jotka voivat muodostaa olennaisen osan yrityksen menestyksestä.

Miten ROI on kehittynyt?

ROI-mittari on kehittynyt merkittävästi sen ensimmäisistä käyttötarkoituksista ja tänä päivänä sitä käytetään eri aloilla moneen eri tarkoitukseen. Mittari on saanut monimutkaisempia muotoja ja sitä sovelletaan mitä erilaisimmissa tilanteissa.

Alun perin ROI-mittari kehitettiin, jotta sen avulla voidaan laskea investointien tuottoa suhteessa niiden kustannuksiin. Perinteinen ROI-mittari perustuu yksinkertaiseen kaavaan, joka laskee investoinnin tuoton suhteessa investoinnin kustannuksiin. Nykyään mittarin eri sovelluksia käytetään laajemmin erilaisiin taloudellisiin mittauksiin, kuten nettopääoman ja käyttöpääoman mittaamiseen.

Perinteistä ROI-mittaria käytetään laskemaan investointien kannattavuutta pidemmällä aikavälillä. Nykyään mittaria käytetään myös lyhyemmän aikavälin mittarina, kuten esimerkiksi yrityksen yhden vuosineljänneksen tuottoasteen laskemisessa. Viime aikoina ROI-mittari on myös tehnyt valtavan digiloikan, sillä se on muuttunut yhä vahvemmin digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi verkkomainonnan alalla käytettävä ROI-mittari analysoi tietoa yrityksen mainoskuluista ja mainoskampanjan tuottavuudesta, joita puolestaan seurataan tarkasti digitaalisten työkalujen avulla.

Tänä päivänä ROI-mittaria käytetään myös yhä enemmän yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten mittaamiseen, kun yritykset haluavat osoittaa vastuullisuuttaan tekemällä eettisiä valintoja. Tällöin mittarilla voidaan mitata esimerkiksi yrityksen toiminnan sosiaalista ja ympäristöllistä hyötyä suhteessa sen kustannuksiin. ROI-mittari onkin tärkeä ja monipuolinen työväline niin yritysten kuin sijoittajien käytössä. Se ei siis ainoastaan tarjoa tärkeää tietoa investointien ja projektien taloudellisesta kannattavuudesta, vaan sen avulla voidaan myös vaikuttaa yhteiskunnan ja koko maailman kannalta tärkeisiin asioihin.