Free Porn

Löydä luova harrastus ja edistä hyvinvointiasi

Luovat harrastukset vaikuttavat hyvinvointiisi merkittävällä tavalla ja tutkimukset osoittavat sen vähentävän riskiä dementian ja masennuksen syntyyn. Se poistaa myös jännitystä ja stressiä. Luovuus eri elementteinä kannattaa ottaa mukaan osaksi arkea ja annamme tässä artikkelissa vinkkejä luovan harrastuksen löytämiselle.

Tutkimukset osoittavat luovuuden harrastamisen edistävän terveyttä liikunnan tapaan. Tätä on vahvistanut myös Maailman terveysjärjestön julkaisema raportti, joka kertoo taiteen olevan apukeino monien sairauksien hoidossa. Luovaa harrastusta etsiessä aikaa voi kuluttaa myös maltillisella nettipelaamisella, jossa tarjolla on erilaisia pelejä, esimerkiksi ruletti.

Luovalla harrastamisella vaikutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Taiteeseen osallistumisella on tutkimusten mukaan paljon hyvinvointia edistäviä vaikutteita. Se edistää ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoa ja sitä voi ilmentää taiteen tekemisellä ja sen kokemisella ja vastaanottamisella.

Luova harrastus on portti arjesta irrottautumiseen ja sillä ylläpidetään myös sosiaalisia ja kognitiivisia kykyjä. Taiteesta ja luovuudesta virkistäytymisestä ihminen saa tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa ja hän pääsee harrastamaan elinikäistä oppimista ja kehittymistä.

Tanssi on apu moneen vaivaan

Tanssi on erinomainen harrastus, sillä se edistää ensinnäkin fyysistä kuntoa ja tasapainoa sekä sillä on vaikutusta myös mielentaitoihin, kuten muistin kehittämisessä ja masennuksen hoidossa. Sen on havaittu myös ehkäisevän jopa aivoja rappeuttavia sairauksia.

Tutkimuksissa, joissa on yhdistetty tanssi ja aivotutkimus on huomattu, että tanssia harrastavien ikäihmisten hippokampuksen toiminta voimistuu tanssiharrastuksen ansiosta. Hippokampus välittää aivojen muistikeskukselta viestejä aivojen muihin osiin, joten se on tärkeä osa aivoja.

Tanssi kiinnostaa tutkijoita myös masennuksen hoidossa. Tanssi voi olla apukeinona esimerkiksi silloin kun ihminen kokee voimakkaasti ristiriitaisia ja epämukavia tuntemuksia ja niitä on parempi ilmaista liikkeen avulla sanallisen muodon sijaan.

Tanssin fyysiset hyödyt näkyvät kehon parantuneessa koostumuksessa, tuki- ja liikuntaelinten toiminnassa sekä veren biomarkkereissa. Sen on todettu tutkimuksissa parantavan myös motoriikkaa Parkinsonin tautia sairastavien keskuudessa ja kävelyn sujuvuutta. 

Kuorolaululla lievitystä masennukseen

Useissa tutkimuksissa on osoitettu kuorolaulun lisäävän hyvinvointia merkittäväsi. Se parantaa myös elämänlaatua. Tutkimukset kertovat kuorolaulun tuovan tilanteesta riippuen energiaa, lievittävän stressiä, kohottavan mielialaa ja lisäävän itsevarmuutta ja itsearvostusta. Kuorolaululla harrastelija voi saada merkityksellisyyttä elämäänsä ja se voi lievittää jopa masennusta.

Kuorolaulun vaikutukset luovana harrastuksena ovat pitkälti henkisiä, mutta sille on havaittu myös fyysisiä vaikutuksia. Se voi parantaa hengitystä, ryhtiä ja rentoutumista. Lisäksi kuorolaulu voi edistää immuunijärjestelmän toimintaan. Se on sosiaalisena harrastusmuotona oivallinen tapa parantaa tasapainoista tunne-elämää.

Taiteella dementian riskin vähentämiseen

Ihminen voi vähentää riskiä dementian tai masennuksen syntymiseen osallistumalla taidetoimintaan. Tutkimukset osoittavat esimerkiksi gallerioissa tai museoissa käymisen tietyn ajan välein olevan väylä vähäisempään kognitiivisen toimintakyvyn laskuun. Se vähentää myös dementian kehittymisen riskiä.

WHO on julkaissut raportin, jossa todetaan esimerkiksi kuvataidetunneille osallistumisen ehkäisevän kognitiivisen rappeutumisen pahentumista.

Improvisaatioteatteri pienentää ahdistusta ja jännitystä

Improvisaatioteatteri on verrattain uusi alue, eikä sen hyvinvointivaikutuksia ole tutkittu yhtä paljon kuin esimerkiksi tanssin. Harrastuksen myönteisiä vaikutuksia sosiaalisen jännittämisen hallintaan on kuitenkin suoritettu tutkimuksia.

Improvisaatioteatteria harrastamalla pystytään vahvistamaan vuorovaikutuksen taitoja, joita ovat esimerkiksi kuunteleminen ja hyväksyminen. Ajattelun työstäminen on harjoittelussa olennaista ja harrastaja peilaa usein reagointi- ja toimintakykyjään erilaisissa tilanteissa.

Improvisaatioteatterissa harrastaminen voi auttaa ihmistä, jolle tulee ahdistavia ajatuksia mokaamisesta sosiaalisessa tilanteissa. Improvisaatioteatteria on taiteenlajina kehitetty niin, että näyttelijät voivat paremmin hallita jännittämistään ja ahdistustaan.

Mokaamista harjoitellaan improteatterissa konkreettisella tavalla, jolloin virheiden tekemisen pelko lievittyy teatterin harrastajalla. Siinä opetellaan tarkoituksella tekemään virheitä ja harjoitellaan toiminta- ja ajatustapoja tilanteiden tullessa eteen, jolloin ihminen huomaa, että virheet eivät määritä häntä.